در بسیاری از فرآیند های تغییر شکل مواد از قبیل نفوذ در زره ها، برخورد پرتابه ها، شکل دهی مواد و بسیاری دیگر از موارد، رفتار ماده تابع سرعت تغییر شکل می باشد. برای تعیین رفتار مواد در سرعت های بالای تغییر شکل تجهیزات و روش های گوناگونی وجود دارد.

این تجهیزات که عمدتاً در کاربردهای نظامی کاربرد دارند کمتر به صورت تجارتی قابل تهیه هستند و عمدتاً به صورت خاص در مراکز تحقیقاتی در برخی کشورهای پیشرفته ساخته و مورد استفاده قرار می گیرند.

علاوه بر این، رفتار مواد به صورت مدل های ماده و خرابی تعریف می شوند که نقش بسیار مهمی در شبیه سازی فرآیند های تغییر شکل دارند. به عنوان مثال، مدل جانسون کوک به صورت زیر می باشد:

این مدل ها دارای ثابت هائی هستند که از طریق همین آزمایشات دینامیکی به دست می آیند. در آزمایشگاه مقاومت مصالح دستگاه های متنوعی برای این منظور طراحی و ساخته شده اند.
در جدول زیر ثابت های تعدادی از مواد که با استفاده از دستگاه های تشریح شده در این ارائه به دست آمده اند آورده شده اند. این ثابت ها برای شبیه سازی بسیاری از فرآیند ها از قبیل نفوذ در زره ها و برخورد پرتابه ها بسیار مهمند.


مدل جانسون-کوک

دسته بندی دستگاه های تست دینامیکی بر اساس نرخ کرنش صورت می گیرد. در آزمایشگاه پژوهشی مقاومت مصالح دانشگاه بوعلی سینا سعی گردیده تا با ساخت دستگاه های مختلف زمینه برای انجام آزمایش در کلیه محدوده های نرخ کرنش فراهم آید. بدین منظور، در این آزمایشگاه از دستگاه های شبه استاتیکی مانند اینسترون تا نرخ کرنش بالا مانند تفنگ گازی فراهم آورده شده اند.