آزمایش کشش ساده تا نیروی 40 تن با استانداردهای مختلف

آزمایش فشار ساده تا نیروی 40 تن و با استانداردهای مختلف

آزمایش سیکلیک مواد برای تعیین رفتار سختی سینماتیکی آن ها

آزمایش بالستیک فلزات و کامپوزیت ها در سرعت های متنوع

تعیین منحنی تنش-کرنش دینامیکی مواد در کشش تا نرخ های کرنش 104 S-1

تعیین منحنی تنش-کرنش دینامیکی مواد در فشار  تا نرخ های کرنش 104 S-1

تعیین منحنی تنش-کرنش دینامیکی و استاتیکی مواد در دماهای تا 800 سانتیگراد و تا 180- درجه با استفاده از نیتروژن

تعیین مکانیزم شکست مواد در کشش در نرخ های کرنش متفاوت

تراکم دینامیکی پودر برای ساخت مواد کامپوزیتی، تابعی و فلزی

آزمایش مربوط به برخی روش های شکل دهی از قبیل هیدروفرمینگ، کشش سیم، غیره

آزمایش جاذب های انرژی مانند لانه زنبوری ها، فوم ها، غیره

آزمایش تعیین تنش پسماند با روش های گوناگون از جمله روش سوراخ زنی

آزمایش خستگی محوری و خمشی

آزمایش خستگی سایشی